Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MILORD

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Milord z siedzibą w
Swarzędzu (62-020), ul. Dąbrowszczaków nr 18/40, NIP 7773118730,REGON
363108006, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG); prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki.
Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
mailowo; adres poczty elektronicznej: biuro@milord.com.pl;
listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Swarzędz (62-020), ul.
Dąbrowszczaków nr 18/40
Zwroty prosimy kierować na adres: ul. Szczekociny (42-445), ul. Krakowska 85

§ 1. DEFINICJE
Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a
następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany
przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy
(czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego
wydaniem Klientowi);
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy);
Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na
warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie
Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego,
tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;
Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której
Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do
dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w
Regulaminie w celu zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych
funkcji Sklepu Internetowego;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
milord.com.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć
Zamówienie na dostępne Towary;

Towar – produkt pokazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić
przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru
udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru
przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego
rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego
Sklepu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w
szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania,
dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz
Sprzedawcy.
Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium
Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Towarów, w szczególności
przysmaków dla psów, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również
bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie udostępniania
różnorodnych funkcjonalności Sklepu, w tym prowadzenie Konta Klienta.
Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na
stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który
umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu
za pomocą systemu teleinformatycznego.
Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z
Regulaminem i jego akceptacja.
Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do
zawarcia Umowy.
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą
zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z
dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki
internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną
obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy
prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania
w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z
zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze

Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy
dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych
poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich
zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby
nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy
antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie
Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą
elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu
teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania,
jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych,
przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien
stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem
programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci
Internet.
Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sklep
realizuje Zamówienia na terenie Polski.

§ 3. REJESTRACJA
Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia
procesu składania Zamówienia, w tym zapisania adresu dostawy czy podglądu
historii zamówionych Towarów. W tym celu Klient dokonuje procedury
Rejestracji.
Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania
niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według
interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych
danych) dostępnego po uaktywnieniu przycisku „Zarejestruj się”, stosując się do
szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas
procedury.
Klient może również założyć Konto w trakcie procedury składania Zamówienia
poprzez zaznaczenie pola „stworzyć konto?“.
Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie,
poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy. Konto zostanie usunięte
niezwłocznie.
W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje
dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest
niezbywalne.
Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Szczegółowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są
w § 9. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

§ 4. ZAMÓWIENIE
Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy
Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że
ich realizacja odbywa się w Dni Robocze (z wyłączeniem piątku) do godz. 16:00.
Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z
pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do
Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się
wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia
swoje dane, adres do przesyłki, formę i cenę przesyłki oraz sposób zapłaty za
Zamówienie. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła
do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.
Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi
wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma
całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.
W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i
płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w
Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu
Internetowego.
Po tym, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we
wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez
bezpośredni, niezwłoczny za pomocą poczty e-mail kontakt ze Sprzedawcą.
Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do
składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży
Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na
podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do
realizacji przez Sprzedawcę.
Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz
Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres,
na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy
dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie
jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może
anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje
za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu (dostępna jest również na

Koncie) oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył
Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie
Umowy.
Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych.
Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:
przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora
płatności.
Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

§ 5. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI
Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają
wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie
zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według
wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze
stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.
Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego
wysłania do Sprzedawcy.
Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (formy płatności
ograniczone są do):

przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu
przyjęcia Zamówienia);
płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl,
obsługiwanego przez firmę DialCom24 sp. z o.o. i PayPro S.A. z siedzibą w
Poznaniu.
Jeżeli w terminie 5 (pięciu) dni od daty złożenia Zamówienia Klient nie dokona
zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.
Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci
paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży
stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.
Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji
promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec
zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4.
Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

§ 6. WYSYŁKA
Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji
udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do
form wskazanych w formularzu Zamówienia.
Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen
dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty
Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.
Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.
Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony
formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7
(siedmiu) Dni Roboczych lub 14 (czternastu) przy wysyłce za granicę RP,
liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez
Sprzedawcę.
Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub
uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan
przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to
również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na
Klienta z chwilą jej mu wydania.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14
(czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub
wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączonego do
Towaru.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni
od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są
rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od
umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

§ 8. REKLAMACJA
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci
usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub
odstąpienia od Umowy.
Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący
Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Dla
usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być
dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę.

§ 9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę,
który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z
dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z
późn. zm.).
Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz
uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich
formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu
poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu,
adres IP komputera.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
realizacji przepisów prawa,
utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą
elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności
wskazanych w Regulaminie,
działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga
wyrażenia przez niego odrębnej zgody.
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych,
jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez
Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).
Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na
adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym
mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych
niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o
którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo
odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej
usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez
Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,

innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy
prawa.
Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według
niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą
Klienta, którego dane dotyczą.
Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego
dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz
poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane,
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną
się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z
zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia
29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z
późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz.1024).
Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez
Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub
z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może
przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia
odpowiedzialności Klienta.
Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w
plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP
komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja
realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy

rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer
bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli
Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o
błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania
serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do
administrowania systemem informatycznym.
Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w
Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie
identyfikuje Klientów.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU
Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów.
Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w
wiadomości e-mail.
W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji
Regulaminu.
W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość
usunięcia Konta w każdym czasie.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są
zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki
towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot
praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich
i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych
w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody
Sprzedawcy
W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do
stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie
do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania
sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od
woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed

sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze,
iż skorzystanie z ADR możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u
Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur
dostępne są u organów je prowadzących. W pozostałych przypadkach, określając
właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w
kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.